Recite This Section
or the whole chapter.
To Display Other English Translations
click here and here .
Persian and English Translation;
click here or click the text.#English Translation Persian Translation A
A
0 In the name of God, Most Gracious, Most Merciful. بنام خدا ؛ هستی بخش مهربان 0
50:1Qaf, and the glorious Quran. ق ؛ و قرآن باشکوه (P)
(P)
50:2They found it strange that a warner from among them came to them! The disbelievers said, 'This is a strange thing. در شگفتند که هشدار دهنده ای از میان آنها بر آنان آمده ؛ کافران گفتند : این چیز عجیبی است *
50:3'After we die and become dust; this is an impossible return.' . آیا هنگامى كه مرديم و خاك شديم (دوباره به زندگى بازمى‏گرديم)؟! اين بازگشت بسیار بعيد است *
50:4We are fully aware of anyone of them who gets consumed by the earth; we have an accurate record. بدرستی ما مى‏دانيم آنچه را زمين از آنها مى‏كاهد ; و نزد ما كتابى است كه همه چيز در آن محفوظ است *
50:5But they rejected the truth when it came to them; they are utterly confused. بلکه چون حق بر آنها آمد تكذيب كردند ; از اين رو در كارها گیج و سردرگمند *
50:6Have they not looked at the sky above them, and how we constructed it and adorned it, without a flaw(hole)? آیابه آسمان بالاى سرشان نمی نگرند كه چگونه ما آن را بنا نموده و زينت بخشيده‏ايم بدون هيچ شكاف و شکستی *
50:7And the earth- We have spread it out, and set thereon mountains standing firm, and produced therein every kind of beautiful growth (in pairs). و زمين را بگسترديم و در آن كوه‏هابیافكنديم و از هر نوع گياه بهجت‏انگيز در آن رويانديم *
50:8An insight and a reminder for every servant who turns frequently (to God). اینها بینش و يادآورى است براى هر بنده توبه كارى *
50:9And we sent from the sky blessed water, to grow with it gardens and grains to be harvested. و از آسمان، آبى پربركت فروفرستاديم، و بوسيله آن باغها و دانه‏هايى را كه درو مى‏کنید رویاندیم *
50:10And tall date palms, with clustered fruit. و نخلهاى بلندبا خوشه های فراوان *
50:11Provisions for the people. And we revive with it dead lands; you are similarly resurrected. اينها براى روزى‏بخشيدن به بندگان است و بوسيله باران سرزمين مرده را زنده كرديم ; زنده‏شدن مردگان نيز همين گونه است *
50:12Rejecting before them were the people of Noah, the dwellers of Russ, and Thamoud. پیش از آنان قوم نوح ،اصحاب الرس‏ و قوم ثمود (پيامبرانشان را) تكذيب كردند *
50:13And `Aad, Pharaoh, and the brethren of Lot. و قوم عاد ، فرعون و برادران لوط *
50:14And the dwellers of the woods, and the people of Tubba`. All of them rejected the messengers therefore My threat took effect. و یاران "ایکه" و قوم تبع ، هر يك از آنها فرستادگان الهى را تكذيب كردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق يافت *
50:15Were We then weary with the first Creation, that they should be in confused doubt about a new Creation? آيا ما در آفرینش نخستین در ماندیم که در آفرينشی جديد شک وترديد دارند *
50:16Verily, it was We who created man and we know what he whispers to himself. We are closer to him than his jugular vein. ما انسان را آفريديم و وسوسه‏هاى نفس او را مى‏دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم *
50:17When the two receivers (recording angels) receive, sitting on the right and on the left. دو (فرشته)گیرنده چپ و راست(خوب و بد) اعمال او را دريافت مى‏دارند *
50:18Not a word does he utter, but there is a watcher by him ready (to record it). انسان هيچ سخنى را بر زبان نمى‏آورد مگر اينكه همان دم، فرشته‏اى مراقب و آماده براى انجام ماموريت (و ضبط آن) است *
50:19 And the stupor of death will bring the Truth: "This is what you have been avoiding!" و آن هنگام که سکرات (بیخودی در آستانه) مرگ بحق دررسد؛ (گفته شود که) این همانست که ازش میگریختی *
50:20And the horn is blown; this is the promised day (i.e. the Day of Resurrection). و آنگاه که در شیپور دمیده شود ؛ این همان روز موعود است *
50:21Every soul comes with a herder and a witness. و هرکس با سوق دهنده ای بیاید و گواهی دهنده ای *
50:22You used to be oblivious to this. We now remove your veil; today, your vision is (as strong as) steel. و از این در غفلت بودی ، اینک پرده برداشته شد و دید تو تیز شد *
50:23And his companion (angel) will say: "Here is (this Record) ready with me!" و همدمش گوید : نامه اعمالش نزد من حاضر و آماده است *
50:24Throw(you two angels) every stubborn disbeliever into Hell. خطاب رسد) به دوزخ افکنید هر کافر خیره سری را *
50:25Forbidder of charity,transgressor, full of doubt. بشدت منع کننده خیر و متجاوز و شک کننده *
50:26Who set up beside God another god. Throw him(you two angels) into severe torment. او که معبود دیگری با خدا قرار داد پس اورا در عذابی سخت در افکنید *
50:27His companion says, 'Our Lord, I did not mislead him; he was far astray.' و همدمش ‏گويد: پروردگارا! من او را به طغيان وانداشتم، لكن او خود در گمراهى دور و درازى بود *
50:28 He says, 'Do not feud in front of Me; I had already warned you in advance.' حقتعالی) فرماید : بنزد من مجادله مکنید همانا هشدارم را از پیش بشما دادم *
50:29'The Word that comes from Me cannot be changed, and I am not unjust (to the least) toward the people.' نزد من سخن تغییر نمیکند و من به بندگانم هیچ ستم نمیکنم *
50:30On the day that We will say to hell: Are you filled up? And it will say: Are there any more? آنروز به جهنم مى‏گوييم: آيا پر شده‏اى؟ و او مى‏گويد: آيا افزون بر اين هم هست؟! *
50:31And paradise will be offered to the pious, no more a thing distant. وبهشت را به پرهيزگاران نزديك مى‏كنند، و فاصله‏اى از آنان ندارد *
50:32This is what you were promised, (it is) for those oft-returning (to God) in sincere repentance, and those who preserved their covenant with Him. اينست آنچه بشما وعده داده مى‏شود، براى كسانى كه بسوى خدا بازگردند و پيمانهارا حفظ کنند *
50:33And those who feared Most Gracious Unseen and brought a heart turned in repentance . آنها كه از خداوند رحمان در نهان بترسند و با قلبى پرانابه در محضر او حاضر شوند *
50:34Enter it in peace and security; this is the Day of Eternity. با درود ببهشت در آیید ،اینست روز جاودانگی *
50:35There they will have all that they desire, and We have more . هرچه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما حتی نعمتهای بیشتری است *
50:36Many a generation before them, who were more powerful, we annihilated. They searched the land; did they find an escape? چه بسيار اقوامى را كه پيش از آنها هلاك كرديم، اقوامى كه از آنان قويتر بودند و شهرها را گشودند; آيا گریزگاهی وجود دارد *
50:37Verily in this is a reminder for everyone who possesses a mind, or is able to hear and witness. در اين تذكرى است براى آن كس كه دلی(پاک) دارد و يا گوشی شنوا! و او گواه است *
50:38We have created the heavens and the earth, and everything between them in six Days(time period), and no fatigue touched us. ما آسمان ها و زمين و آنچه را در ميان آنهااست در شش دوران ( شش روز) آفريديم، و هيچ گونه رنج و خستگی بما نرسید *
50:39Therefore be patient of what they say , and praise and glorify your Lord before sunrise, and before sunset. در برابر آنچه آنها مى‏گويند شكيبا باش، و پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب پروردگارت را با سپاس و ستایش تسبیح گوی *
50:40And glorify Him in the night and after the prayers. و نیز برخی از شب را و در دنباله سجده ها تسبیح بگوی *
50:41And listen on the Day when the caller will call from a near place, و به ندای روزیکه منادی حق(اسرافیل) از جایی نزدیک ندا در دهد گوش فرا ده *
50:42The Day when they will hear a Blast (shout) in truth: that will be the Day of Resurrection. روزى كه همگان صيحه رستاخيز را بحق مى‏شنوند ; آن روز، روز خروج (از قبرها) است *
50:43Verily it is We Who give life and death; and to Us is the final destiny. ماییم که زنده میکنیم و میمیرانیم و سرانجام(همه) بسوی مااست *
50:44On the Day when the earth will cleave asunder, from off them, (they will come out) hastening forth. That will be a gathering, quite easy for Us. روزیکه زمین پاره پاره میشود و همه میشتابند . این حشر و رستاخیزاست و برای ما آسانست
50:45We are fully aware of everything they say, and you are not one to compel them.So admonish with this Quran those who fear My warnings. ما بدانچه میگویند داناتریم و تو بر آنها زور و جبری روا مدار پس بوسیله قرآن تذکر بده آنهاییرا که از هشدار ما اندیشناکند