Recite This Section
and/or the whole chapter.
Display Other English Translations
click here Or click here.
Or click here.
Persian and English Translation;
click here or click the text.
?? English Translation 03b Persian Translation A
Once she delivered her, she said: "O my Sustainer! indeed I have delivered a female"- while God fully knew what she had delivered, and [fully aware] that no male child [she might have hoped for] could ever have been like this female. - " And I have named her Mary and indeed I seek refuge for her in You, as well as for her descendents, from Satan the rejected." 036 و چون دختری بزایید گفت:" پروردگارا! همانا من دختر زاییدم"- در حالیکه خدا کاملا میدانست او چه زاییده و اینکه هیچ پسری چون [این] دختر نیست - " و نام ویرا مریم نهادم و هرآینه او و فرزندانش را از شیطان رانده شده پناه ده "ه *
Therefore, her Sustainer accepted her, a gracious acceptance and brought her up, a gracious upbringing and Zachariah became her guardian. Every time Zachariah entered her sanctuary, he found provisions for her. He said O Mary, how did you get this? She said; it is from God. Indeed, God provides for whomever He wills without counting. 037 پس پروردگارش او را پذیرفت پذیرفتنی نیکو و رشد و نموش داد رشدونموی نیکو درحالیکه زکریا کفیل او بود . هرگاه زکریا بمحراب وارد میشد نزد وی رزقی(خوردنی) مییافت . زکریا بمریم میگفت: این از کجا آمده؟ وی میگفت از نزد خداوند - هرآینه خدا به هرکس بخواهد بیحساب روزی میدهد
In there, Zachariah prayed unto his Sustainer, saying: "O my Sustainer! grant me, from Your special place, a pure heir. Indeed You are All Hearer of all prayer. 038 در همانجا زکریا بدرگاه پروردگارش دعا کرد و گفت : پروردگارا ! فرزند پاکی از لطف خود بمن عطاکن که هماناتو شنونده دعائی *
Then, as he was standing to pray in the sanctuary, the angels called him: " God indeed gives you the good news of [the birth of] John, an upholder of God’s word, outstanding among men, utterly chaste, and a prophet among the righteous." 039 در حالیکه وی در محراب بنماز ایستاده بود فرشتگان ندا دادند " همانا خداوند ترا به [تولد] یحیی مژده میدهد ، تصدیق کننده کلام خدا ، بزرگمردی تهی از هوی و هوس ، پیامبری از صالحان "ن
[Zachariah] exclaimed: "O my Sustainer! How can I have a son when old age has already overtaken me, and my wife is strile?"Answered [the angel]: "Thus it is: God does what He wills." 040 زکریا گفت: "پروردگارا ! چگونه میتوانم پسری داشته باشم در حالیکه من پیرسالخورده ای هستم و همسرم نازا است !؟" [فرشته] گفت: "چنین است و خدا هرچه را بخواهد میشود"د
[Zachariah] prayed: "O my Sustainer! Appoint a sign for me!"Said [the angel] your sign shall be that you will not speak to people for three days, except by gestures. And commemorate your Sustainer constantly and glorify Him day and night. 041 زکریا گفت: پروردگارا !برایم نشانه ای معین نما.[فرشته] گفت : نشانه اینکه سه روز با مردم صحبت نمی نمایی مگر با اشاره و پروردگارت را فراوان یادمیکنی و تسبیح میگویی شب و روز
And when the angles said, O Mary, indeed God has chosen you and has cleansed you, and He has chosen you over all the women in the world. 042 وآنگاه که فرشتگان به مریم گفتند یا مریم همانا خداوند ترا برگزید و پاک کرد و برهمه زنان جهان برتری داد *
O Mary, humble yourself for your Lord and fall prostrate and humbly bow with those who humbly bow. 043یا مریم برای پروردگارت افتادگی کن ، بخاک بیفت و با نمازگزاران نماز بگزار
These are the hidden news, We reveal to you. And you were not present when they drew lots to see which one should be the guardian for Mary and you were not present when they argued [about it]. 044 اینها از اخبار غیبی است که بتو وحی میکنیم . تو آنجا حاضر نبودی رقتیکه برای تکفل مریم قرعه کشی میکردند و در باره آن بحث و جدل مینمودند
When the angels said:" O Mary, God gives the good news of a word from Him, [of a son] who shall become known as the Christ , Jesus, son of Mary, of great honour in this world and in the life to come, and one of those who are drawn near unto God [the most excellent among the inmates of paradise] . 045 آنگاه که فرشتگان بمریم گفتند همانا خداوند بتو مژده میدهد بوعده ای از خود - آمدن عیسی مسیح، پسر مریم ، خوشنام دراین جهان و جهان دیگر و از نزدیکان به خداوند *
And he shall speak to the people from the crib and as a grown man, and shall be of the righteous 046 و او با مردم سخن خواهد گفت از گهواره تا سن بزرگی و از صالحان خواهد بود
She said: "O my Sustainer! How can I have a son while no human being has touched me?" [The angel] said: "So does God create what He wills. Once he wills a thing to be, then, indeed He will say to it; 'Be' and it is." 047 مریم گفت: "پروردگارم ! چگونه برایم پسری خواهد بود در حالیکه هیچ بشری مرا لمس نکرده؟ " [فرشته] گفت: اینچنین است ، خداوند می آفریند آنچه را بخواهد و چون امری را اراده کند گوید" باش" و میشود
And He will teach him the scripture and wisdom and the Torah as well as the Gospel. 048 وبدو دانش کتاب [وحی] را میدهد و نیز حکمت ، تورات و انجیل را
And, as a messenger to the Children of Israel , * _ , "I have come to you with a message from your Sustainer. I shall create for you from clay the shape of a bird, then I blow in it, thereafter, it becomes a bird by God\’s leave. ** And, I shall heal the blind and the lepers and bring the dead back to life by God’s leave. *** And I shall inform you of what you may eat and what you should store up in your house. **** Indeed, in this, there is a Sign for you if you are believers." 049 وفرستاده ای بسوی بنی اسرائیل - " همانا من با نشانه ای از پروردگارتان آمده ام : همانا من از ِگل هیکل پرنده ای میسازم و در آن میدمم و به اذن خدا پرنده ای[واقعی] میشود . و کور و جذامی را شفا میدهم و مرده را زندگی میبخشم به اذن خدا ، و آگاهتان میکنم بدانچه میخورید و آنچه را در خانه ذخیره میکنید . بدرستی ،در این، برای شما نشانه ایست اگر از مؤمنان باشید "د *
"And [I have come] to confirm the truth of whatever there still remains of the Torah, and to make lawful to you some of the things which were forbidden to you. And I have come to you with a message from your Sustainer; remain, then, conscious of God, and obey me. 050 و تصدیق کننده ام آنچه را که از تورات مانده وتا حلال کنم برخی ازآنچه حرام شده[بود]برشما و ازسوی پروردگارتان آمده ام با پیامی ، پس از خدا پروا کنید ومرا اطاعت نمایید
Surely God is my Sustainer as well as yours, therefore worship Him. This is the straight path. 051 همانا خداوند پروردگار من و شما [هردو] است ، پس اورا پرستش کنید . اینست راه راست *
And when Jesus became aware of their refusal to acknowledge the truth, he asked: "Who will be my helpers in God's cause?" The disciples said we are God’s supporters, we believe in God and bear witness that we are indeed submitters. 052 و آنگاه که عیسی در مورد آنها احساس کفر کرد پرسید :"که مرا در راه خدا یاری کند؟" مریدان (سپیدجامگان) گفتند ما خدا را یار و یاوریم ، بخدا ایمان داریم و گواهی میدهیم که همانا از تسلیم شدگان (مسلمان) باشیم
O our Sustainer! we believe in what You have revealed and we follow this messenger, therefore, include us with those who bear witness [to the truth]. 053 پروردگارا ! ما بدانچه فروفرستاده ای ایمان داریم و فرستاده تو را پیروی میکنیم ، پس ما را در زمره گواهان [حقیقت]قرار بده
And the unbelievers planned and schemed [against Jesus]; so did God and God is the best planner. 054 آنها(کافران) [برعلیه عیسی] نقشه ای طرح کردند و خدا طرحی [دیگر] داشت و خداوند بهترین طراحان است
When God said; O Jesus, indeed I am terminating your life and raise you to Me and save you from those who deny the truth, and raise those who followed you over those who deny the truth until the Day of Resurrection. In the end, to Me, you all will return and I will judge among you about everything you have disputed. 055 آنگاه که خداوند فرمود: ای عیسی ! همانا من ترا بمیرانم و بسوی خود بالایت برم و ترا از حضور ناپاک کافران پاک گردانم و پیروان ترا بر کافران تا بروز رستاخیز برتری دهم ، در آخر بازگشت همه بسوی منست و درآنچه که اختلاف کرده اید حکم خواهم کرد *
As for those who deny the truth I will consequently punish them severely in this world as well in the Hereafter and they will have no one to help them. 056 و اما در مورد کافران، آنها را در این جهان و جهان دیگر عذابی سخت خواهم کرد و برای آنها یاوری نیست
Whereas for those who believed and lead a righteous life, their rewards will be granted in full and God does not love those who commit injustice. 057 اما کسانیکه ایمان آورند و نیکوکاری کنند ، پاداششان بطور کامل داده شود و خدا ستمکاران را دوست نمیدارد
This message we read to you , and the reminder which is full of wisdom. 058 این از پیامهایی است که برتو میخوانیم و خبری سرشار از حکمت:-ر
Surely, in the sight of God, the example of Jesus is as the example of Adam. Whom He created from clay and said to him, "Be" and he become. ***** 059 همانا نزد خدا ، مثل عیسی چون مثل آدم است که خدا او را از گل آفرید و سپس گفت "باش" پس اوهست *
This is the truth from your Sustainer; therefore do not be one of the doubters. 060 ا[این] حقیقت از خدای تو است پس از شک کنندگان مباش
Therefore, if anyone should argue with you after all the knowledge that has come to you , then say, let us call upon our sons and your sons and our women and your women, and ourselves and yourselves, then let us pray [together] humbly , and invoke God's curse upon those who are telling a lie. 061 پس هرکس باتو [در این باره] بحث کند بعد از اینکه ترا این دانش آمد ، بگو: بیایید تا پسرانمان و پسرانتان ، زنانمان و زنانتان و خودمان و خودتان را بخوانیم و دعاکنیم که "نفرین خدا بر دروغگویان باد"د
Indeed, this is the true history and there is no deity except God. And indeed God is Almighty, All Wise. 062 همانا این تاریخچه ای حقیقی است ، و جز الله خدایی نیست و همانا خداوند بس توانا و فرهمند است
Therefore, if they turn away [from this truth]; then God knows all about those who spread corruption. 063 و اگر روی بگردانند همانا خداوتد به فساد انگیزان بسیاردانا و آگاه است
Say, O you people of the scripture, let us agree on a word, which is agreed upon among us and among you, that we worship none but God, and not to set up anything as partners for Him, and not to take each other as Sustainer besides God. And if they turn away, then say: "Bear witness that it is we who have surrendered ourselves unto Him". 064 بگو ای اهل کتاب بیایید روی کلمه ایکه بین ما و شما مشترک است توافق کنیم و [آن] اینکه هیچکس را جز خدا مپرستیم ، و چیزی را شریک وی مگیریم ، وبرخی از خودمان را بجای خدا پروردگار خود مپنداریم . پس اگر روی گردان شدند بگویید گه گواهی میدهیم که همانا ما تسلیم بحق (مسلم) هستیم *
O people of the scripture, why do you argue about Abraham, when the Torah and the Injeel were not even revealed except after him? Do you not think? 065 ای اهل کتاب ! چرا در باره ابراهیم بحث و جدل میکنید در حالیکه تورات و انجیل زمانها پس از او نازل گردید ، آیا تعقل نمیکنید؟
Lo! You are the ones who would argue about that which is known to you, but why do you argue about something which is unknown to you? Yet God knows it while you do not know. 066 بله ! شما از آنان هستید که در باره چیزهایی که میدانید گفتگو میکنید ، ولی چرا در باره چیزهاییکه نمیدانید بحث میکنید؟ درحالیکه خداوند میداند و شما نمیدانید
Abraham was neither Judean nor Nazarene but he was one who turned away from all that is false, having surrendered himself unto God and he was never one of those who set up partners for god. 067 ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی بلکه فردی حق طلب و مسلم بود و هیچگاه شرک نیاورد *
Indeed those people are close to Abraham who follow him, as does this prophet and all who believe [in him]. and God is close to the believers. 068 همانا کسانی به ابراهیم نزدیک ترند که او را پیروی میکنند چون این پیامبر و گروندگان به او و خداوند به مؤمنان یار ونزدیک است
Some of the people of the scripture would love to lead you astray, however, they lead astray none but themselves, and they do not perceive. 069 گروهی از اهل کتاب دوست دارند که ترا بگمراهی برند ولی تنها خودرا گمراه میکنند و اینرا درک نمی نمایند
O people of the scripture, why do you deny the truth of God's messages to which you yourselves bear witness? 070 ای اهل کتاب چگونه پیام الهی را رد میکنید در حالیکه خود برآن گواهید؟
O people of the scripture, why do you dress up the truth with falsehood and conceal the truth of which you are [so well] aware? 071 ای اهل کتاب چرا لباس حق بر باطل میپوشانید و حق را کتمان میکنید در حالیکه شما خوب میدانید؟