Recite This Section
and/or the whole chapter.
Display Other English Translations
click here Or click here.
Or click here.
Persian and English Translation;
click here or click the text.
?? English Translation 03c Persian Translation A
And a group amongst the people of the scripture say [to one another]: "Declare your belief in what has been revealed unto those who believe [in Muhammad] at the beginning of the day, and deny the truth of what came later, so that they might go back [on their faith]. * 072 و گروهی از اهل کتاب [بیکدیگر] گفتند: " ایمان بیاورید بدانچه بر مؤمنان اول روزنازل میشود و در آخر روز بدان کافر شوید، باشد که [از دینشان] برگردند"د *
But do not believe anyone who does not follow your own faith. Say, indeed the only [true] guidance is God’s guidance, that one may be granted [revelation] such as you have been granted." Or do they keep on arguing against you before your Sustainer? Say, indeed the is in God’s hand; He bestows it to whomever He wills. And God is Limitless, All Knowing. 073 اما [کسیرا] باور مکنید مگر اینکه پیرو دین شما شود . بگویید:"همانا هدایت [واقعی] هدایت الهی است و اینکه ، بیکی نعمت [وحی] داده میشود همانگونه که بشما داده شده است " . یا شما بحث و جدل میکنید نزد پروردگارتان؟ بگوهمانا فضل وبخشش بدست خدااست که بهرکس بخواهد میدهد و خداوند بسیار بسط دهنده و دانااست
He reserves His Mercy for whomever He wills. And God is Possessor of Bounty, The Magnificent. 074 رحمتش را بهرکس بخواهد مختص میکند و خداوند بخشاینده و بزرگ است
And of the people of the scripture is the one that you can trust with loads of wealth, he will return it, and of them is the one whom you cannot trust with one Dihnar, he would not return it to you, unless you stand there guarding him. This is because, they indeed say:" No blame can attach to us [for anything that we may do] with regard to these unlettered folks", and they say a lie about God, knowingly. 075 در میان اهل کتاب کسی هست که اگر نزدش کوله باری از طلا به امانت بگذاری بتو بازگرداند و نیز کسی هست که اگر یک دینار بوی دهی آنرا بتو باز نگرداند مگر اینکه مواظب باشی . این بدین دلیل است که میگویند: انجام هررفتاری با مردم بی کتاب (غیر یهودی) موجه است و بخدا دروغ میبندند در حالیکه میدانند *
Nay, but [God is aware of] those who keep their bond with Him, and are conscious of Him.Surely, God loves those who are conscious of Him ** 076 البته کسانی که بعهد خدا وفا میکنند و پرهیزکارند ،همانا خدا آنها را دوست دارد
Indeed those who sell God’s covenant and their oaths for a trifling gain, they will have no dignity in the Hereafter, God will neither speak to them nor look upon them on the Day of Resurrection nor will He cleanse them of their sins, and for them there is a painful punishment 077 همانا کسانیکه عهد خدا و سوگند خود را ببهای ناچیزی میفروشند در جهان دیگر برایشان نعمت و مقامی نیست ، خداوند در روز رستاخیز با آنها سخنی نگوید و نظری نیفکند ، آنها را پاکیزه نگرداند و برایشان عذابی دردناک است
Moreover, indeed a group of them twist their tongue to make it sound like the scripture, in order to make you reckon that it is from the scripture, while it is not from the scripture and they will say it is from God while it is not from God , they say a lie about God while they being well aware [that it is a lie]. *** 078 و گروهی از آنها جوری زبانشان را میچرخانند که تو گویی از کتاب آسمانی میگویند در حالیکه از کتاب آسمانی نیست ، میگویند از سوی خدااست درحالیکه نیست ، برخدا دروغ می بندند درحالیکه میدانند *
It is not conceivable that a human being to whom God had granted revelation, and sound judgment, and prophethood, should thereafter have said to people, "Worship me beside God"; but rather he would say: "Become men of God by spreading the knowledge of the divine book, and by your own deep study [thereof]." 079این ممکن نیست ، که بشری که خداوند بدو کتاب آسمانی ، خردمندی و پیامبری عطا فرموده بمردم بگوید که بجای خدا مرا عبادت کنید ! بلکه [گوید:] "مردان خدا" باشید با تعلیم دادن کتاب خدا و آنچه که [از آن] یادمیگیرید
Nor would he command you to take angels and the prophets as lords. Would he command you to deny the truth after you have surrendered yourselves to God? 080 و نه شما را امر کند که فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود گیرید . آیا شما را به کفر دعوت کند پس از اینکه مسلمان و تسلیم حق شدید؟
And when God accepted, through the prophets, this solemn pledge [from the followers of earlier revelation]:* "If, after all the revelation and the wisdom which I have given to you, there comes to you an apostle confirming the truth already in your possession, you must believe in him and support him. Do you acknowledge and accept My bond on this condition?" They said we acknowledge. He said, then bear witness and I shall be your witness. 081 و چون خداوند از پیامبران میثاق وپیمان گرفت که "پس از کتابهای آسمانی و حکمتی که بشما دادم اگر فرستاده ای بیاید که تصدیق کننده آنچه را بشما داده ام باشد باید اورا پبروی کنید و یاریش نمایید آیا اینرا اقرار کرده با من پیمان می بندید؟" گفتند اقرار میکنیم . گفت گواه باشید و من با شما از گواهان خواهم بود *
Therefore, all who reject this, then, they are wicked. 082 پس کسانیکه بعد از این ،روی بگردانند از فاسقان خواهند بود
Are you seeking a faith other than God’s , when to Him is submitting everything in the heaven and on earth, willingly or unwillingly, and to Him all will return? 083 آیا دینی جز دین خدا میجویید؟ در حالیکه آنچه در آسمانها و زمین است تسلبم ویند ،با میل و رغبت یا بدون آن ، و بازگشت همه بسوی اوست
*
Say, we believe in God, and what was revealed to us and what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and their descendants, and what was given to Moses, Jesus and all the prophets by their Sustainer; we make no distinction among them and to Him we are submitters. 084 بگو:ما خدا را باورداریم و آنچه راکه برما وبر ابراهیم ، اسمعیل ، اسحاق ، یعقوب و نوادگانشان نازل گردیده و نیز آنچه را که بموسی ، عیسی و پیامبران دیگر توسط پروردگارشان عطا شده . میان هیچکدام ازآنها فرقی نمیگذاریم و ما تسلیم به[اوامر] خدا هستیم
And, if one goes in search of a religion other than self-surrender to God, it will never be accepted from him, and in the life to come he shall be among the lost. 085 وآنکس که در جستجوی دینی جز "اسلام" باشد از او پذیرفته نشود و در آخرت از زیانکاران خواهد بود
How should God guide a people who deny the truth after having attained to faith and have witnessed that the messenger is truthful, and after they also received proofs? And God does not guide the people who commit injustice. 086 خداوند چگونه قومی را هدایت کند که کافر شدند پس از اینکه ایمان آوردند و گواهی دادند که فرستاده خدا برحق است و برآن دلیل و نشانه هم داشتند!؟ خداوند ستمکاران را هدایت نمیکند *
Their requital shall be rejection by God, and by the angels, and by all [righteous] men. 087 جزای آنها همانا لعنت خدااست برآنها و نیزلعنت فرشتگان و همه مردم
In this state shall they abide; [and] neither will their suffering be lightened, nor will they be granted respite. 088 در این عذاب همیشه خواهند ماند نه تخفیفی و نه رخصتی
Exempted are those who repent after this and become righteous, thereafter, indeed God is All Forgiving, All Merciful. 089 مگر آنها که پس از این توبه کرده اصلاح نمایند که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است
Surely those who deny the truth after attaining faith, then they plunged deeper in disbelief, their repentance [of other sins] shall not be accepted: for it is they who have truly gone astray. 090 همانا کسانیکه پس از ایمان کافر شوند و سپس بر کفرانشان همی بیفزایند خداوند توبه شان را نپذیرد و آنها از گمراهان خواهند بود
Indeed those who disbelieve, and die as disbelievers, then a landfill of gold will not be accepted from them as redemption. They have deserved a painful punishment and they will have no helpers. 091 همانا آنها که کافرشوند و در حال کفران بمیرند دنیایی از طلا هم بعنوان فدیه ازآنها پذیرفته نشود . برای آنهااست عذابی دردناک و هیچ یار و یاوری نخواهند داشت *
You shall not attain piety unless you spend on others out of what you cherish yourselves; and whatever you spend - verily, God has full knowledge thereof. 092 به"نیکی" نمیرسید تا اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید ، و آنچه را انفاق میکنید خداوند بس آگاه است
All the food was lawful for the Children of Israel, except what Israel prohibited for himself before the revelation of the Torah. Say, then bring the Torah and recite it if what you say is true! 093 همه غذاها برای فرزندان اسرايیل حلال بود مگر آنچه که اسرايیل (یعقوب) بر خود حرام نموده بود قبل از نزول تورات ، بگو تورات را آورده تلاوت کنید اگر راست میگویید
Therefore, whoever attributes a lie to God after this; thereafter they are being unjust. 094 پس بعد از این هرکس بر خدا دروغ ببندد از ستمکاران خواهد بود *
Say, God has spoken the truth. Therefore, follow the Nation of Abraham, who turned away from all that is false, and he was never one of those who set up partners for god. 095 بگو: خداوند راست میگوید . پس از ملت حنیف (یکتا پرست) ابراهیم پیروی کنید و از مشرکان مباشید
Behold, the first Temple ever set up for mankind was indeed the one at Bakkah, rich in blessing, and a [source of] guidance to all the worlds, 096 همانا نخستین خانه [خدا] که برای مردم برپاشد در مکه بود که باعث برکت و سرچشمه هدایت برای جهانیان است
full of clear messages. [It is] the place whereon Abraham once stood; and whoever enters it finds inner peace. Hence, pilgrimage unto the Temple is a duty owed to God by all people who are able to undertake it. And as for those who deny the truth - verily, God does not stand in need of anything in all the worlds. 097 در آن نشانه های روشنی وجود دارد [از جمله] جای ایستادن ابراهیم . و هرکس بدان [ خانه ] درآید امن است ، و بر مردمانی که توانایی دارند حج خانه خدا واجب است . و هرکس کافرشود همانا خداوند از جهانیان بی نیاز است
Say: "O followers of earlier revelation! Why do you refuse to acknowledge the truth of God's messages, when God is witness to all that you do?" 098 بگو: ای اهل کتاب ! چرا به آیات خدا کفر میورزید؟ در حالیکه خداوند بر هرچه میکنید بس گواه است *
Say: "O followers of earlier revelation! Why do you repel the one who has believed from the path of God and seek to distort it while you are witnesses? And God is never unaware of anything you do. 099 بگو: ای اهل کتاب ! چرا مانع راه کسانی میشوید که [میخواهند] ایمان بیاورند و سعی میکنید که راه راست را کج و کوله بنمایانید؟ درحالیکه شما گواهید و خداوند از آنچه میکنید غافل نیست
O you who have attained to faith!, if you obey some of those who have received the scripture aforetime, they might cause you to renounce the truth after you have come to believe [in it]. 100 ای کسانیکه ایمان آورده اید اگر برخی از اهل کتاب را اطاعت کنید ممکن است شما را پس از ایمان آوردن کافرتان گردانند
And how could you deny the truth while you are being recited God’s messages and that His messenger lives in your midst? Whoever holds on to God; then he is guided to the straight path. 101 و چگونه کافر میشوید در حالیکه پیامهای الهی بر شما خوانده میشود و پیامبر خدا در میان شمااست؟ وهرکس محکم بریسمان خدا بیاویزد هرآینه براه راست هدایت شده
O you who have attained to faith! Be conscious of God with all the consciousness that is due to Him, and do not allow death to overtake you before you have surrendered yourselves to Him. 102 ای کسانیکه ایمان آورده اید ! از خدا پروا کنید پرواکردنی بحق ، و مبادا مرگ شما در رسد پیش از اینکه تسلیم بحق شده باشید *
And hold fast, all together, to the bond with God, and do not be divided. And remember God’s blessings upon you, once you were enemies, then He reconciled your hearts, then He showered you with His blessings and you became brothers, furthermore, you were at the mercy of a pit of fire; then He saved you therefrom. In this way God makes clear His messages to you, so that you might find guidance. 103 همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و از هم پراکنده مشوید . و نعمت خدا را بیادآورید آنگاه که باهم دشمن بودید پس دلهایتان را بهم نزدیک نمود تا باهم چون برادر شدید ، و در گودال آتش افتاده بودید و شمارا رهایی بخشید . اینچنین خداوند پیامهایش را برایتان روشن میکند باشد که هدایت گردید
And let there be a community of you who invites to goodness and advocates righteousness and forbids evil. And it is they who shall attain to a happy state!. 104 و در میان شما باید گروهی باشند که به نیکوکاری دعوت کنند ، بکارهای پسندیده سفارش نمایند و از کارهای زشت نهی کنند . و آنها از رستگارانند