Recite This Section
and/or the whole chapter.
To Display Other English Translations
click here and here .
Persian and English Translation;
click here or click the text.#English Translation Persian Translation A
A
0 In the name of God, Most Gracious, Most Merciful. .بنام خدا؛ هستی بخش مهربان *
40:58 Not equal are the blind and the seer. Nor are those who believe and do good equal to evil-doers. Little do you learn by admonition! نابينا و بينا يكسان نيستند; همچنين كسانى كه ايمان آورده، و اعمال صالح انجام داده‏اند با بدكاران يكسان نخواهند بود; اما كمتر متذكر مى‏شويد
*
40:59Most certainly, the Hour (Day of Judgment) is coming, no doubt about it, but most people do not believe. روز قيامت به يقين آمدنى است، و شكى در آن نيست; ولى اكثر مردم ايمان نمى آورند
*
40:60Your Lord says, 'Call on Me, and I will respond to you. Surely, those who are too arrogant to worship Me will enter Hell - in humiliation.' پروردگار شما گفته است: مرا بخوانيد تا (دعاى) شما را بپذيرم ! كسانى كه از عبادت من تكبر مى‏ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى‏شوند
*
40:61 God is the One who designed the night so you can rest in it, and the day lighted. God bestows many blessings upon the people, but most people are not thankful. خداوند كسى است كه شب را براى شما آفريد تا در آن بياساييد، و روز را روشنى‏بخش قرار داد; خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و كرم است; ولى بيشتر مردم شكرگزارى نمى‏كنند
*
40:62Such is God your Lord, the Creator of all things. There is no god except He. How could you deviate (turned away)? اینست خداوند، پروردگار شما كه آفريننده همه چيز است; هيچ معبودى جز او نيست; با اين حال چگونه منحرف مى‏شويد؟
*
40:63Thus were turned away those who denied God's revelations. اينچنين كسانى كه آيات خدا را انكار مى‏كردند (از راه راست) منحرف مى‏شوند
*
40:64God is the One who rendered the earth habitable for you, and the sky a formidable structure, and He designed you, and designed you well. He is the One who provides you with good provisions. Such is God your Lord; Then blessed be God, Lord of the worlds. خداوند هموست که زمين را براى شما جايگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را بر پاداشت; و شما را صورتگرى كرد، و صورتتان را نيكو آفريد و از چيزهايى پاكيزه به شما روزى داد; اين است خداوند پروردگار شما ! چه پربركت است خداوندى كه پروردگار عالميان است
*
40:65He is the Ever-Living; there is no god except He. You shall worship Him alone, devoting your religion absolutely to Him alone. Praise be to God, Lord of the worlds. زنده (واقعى) اوست; معبودى جز او نيست; پس او را بخوانيد در حالى كه دين خود را براى او خالص كرده‏ايد ! ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است
*
40:66Say, 'I am forbidden to worship the idols you invoke beside God, when the clear revelations came to me from my Lord. I was commanded to submit to the Lord of the worlds.' بگو: من نهى شده‏ام از اينكه معبودهايى را كه شما غير از خدا مى‏خوانيد بپرستم، چون دلايل روشن از جانب پروردگارم براى من آمده است; و مامورم كه تنها در برابر پروردگار عالميان تسليم باشم
*
40:67He is the One who created you from dust, and subsequently from a tiny drop, then from a hanging clot (embryo), then He brings you out as a child, then He lets you reach maturity, then you become old - some of you die earlier. You attain a predetermined age, in order that you may learn wisdom. » 67 او كسى است كه شما را از خاك آفريد، سپس از نطفه، سپس از علقه (خون بسته شده)، سپس شما را بصورت طفلى (از شكم مادر) بيرون مى‏فرستد، بعد به مرحله كمال قوت خود مى‏رسيد، و بعد از آن پير مى‏شويد , گروهى از شما پيش از رسيدن به اين مراحل مى‏ميرند , تا به اجلی که معین شده‏برسيد ; و شايد اندیشه كنيد
*
40:68He is the One Who gives life and brings death, when He decides upon an affair, He says to it, 'Be', and it is. او كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند; و هنگامى كه كارى را مقرر كند، تنها به آن مى‏گويد: موجود باش ! بى‏درنگ موجود میشود‏
*
40:69Have you noted those who argue against God's proofs, and how they have deviated (turned away)? آيا نديدى كسانى را كه در آيات خدا مجادله مى‏كنند، چگونه از راه حق منحرف مى شوند؟
*
40:70They are the ones who rejecteded the scripture, and the messages we sent to our messengers. but they shall soon come to know. همان كسانى كه كتاب (آسمانى) و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده‏ايم تكذيب كردند; اما بزودى (نتيجه كار خود را) مى‏دانند
*
40:71The shackles will be around their necks, and the chains will be used to drag them. در آن هنگام كه غل و زنجيرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را مى‏كشند
*
40:72 In the boiling fetid fluid: then in the Fire shall they be burned. و در آب جوشان وارد مى‏كنند; سپس در آتش دوزخ افروخته مى‏شوند
*
40:73They will be asked, 'Where are the idols you used to worship, سپس به آنها گفته مى‏شود: كجايند آنچه را همتاى خدا قرار مى‏داديد
*
40:74'beside GOD?' They will say, 'They have abandoned us. In fact, when we worshiped them, we were worshiping nothing.' Thus does GOD send the disbelievers astray. همان معبودهايى را كه جز خدا پرستش مى‏كرديد؟ ! آنها مى‏گويند: همه از نظر ما پنهان و گم شدند; بلكه ما اصلا پيش از اين چيزى را پرستش نمى‏كرديم‏ ! اين گونه خداوند كافران را گمراه مى‏سازد
*
40:75That is because you exulted in the land unjustly and because you behaved insolently. این بخاطر آن است كه بناحق در زمين شادى مى‏كرديد و از روى غرور و مستى به خوشحالى مى‏پرداختید
*
40:76Enter the gates of Gehenna, wherein you abide forever. What a miserable destiny for the arrogant ones. از درهاى جهنم وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد; و چه بد است جايگاه متكبران
*
40:77So be patient, surely the promise of God is true. So should We make you see part of what We threaten them with, or should We cause you to die, to Us shall they be returned. پس (اى پيامبر) صبر كن كه وعده خدا حق است; و هرگاه قسمتى از مجازاتهايى را كه به آنها وعده داده‏ايم در حال حياتت به تو ارائه دهيم، يا تو را (پيش از آن) از دنيا ببريم (مهم نيست); چرا كه همه آنان را تنها بسوى مابازمى‏گردانند!
*
40:78We have indeed sent messengers before you - some of them we We have related to you their story and some we have not . No messenger can produce any miracle without God's authorization. But when God's Commandment comes , the matter will be decided with truth, and the followers of falsehood will then be losers. ما پيش از تو رسولانى فرستاديم; سرگذشت گروهى از آنان را براى تو بازگفته، و گروهى را براى تو بازگو نكرده‏ايم; و هيچ پيامبرى حق نداشت معجزه‏اى جز بفرمان خدا بياورد و هنگامى كه فرمان خداوند (براى مجازات آنها) صادر شود، بحق داورى خواهد شد; و آنجا اهل باطل زيان خواهند كرد
*
40:79God is the One who created the livestock for you; some you ride, and some you eat. خداوند كسى است كه چهارپايان را براى شما آفريد تا بعضى را سوار شويد و از بعضى تغذيه كنيد
*
40:80They also provide you with additional benefits that satisfy many of your needs. On them, as well as on the ships, you are carried. و براى شما در آنها منافع بسيارى (جز اينها) است، تا بوسيله آنها به مقصدى كه در دل داريد برسيد; و بر آنها و بر كشتيها سوار مى‏شوید
*
40:81And He continues to show you His signs: then which of God's signs can you deny? او آياتش را همواره به شما نشان مى‏دهد; پس كدام يك از آيات او را انكار مى‏كنيد؟
*
40:82Have they not travelled through the earth and seen what was the consequences for those who preceded them? They used to be greater in number, greater in power, and possessed a greater legacy on earth. Yet, all their achievements was of no profit to them. آيا روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چه شد؟! همانها كه نفراتشان از اينها بيشتر، و نيرو و آثارشان در زمين فزونتر بود; اما هرگز آنچه را به دست مى‏آوردند نتوانست آنها را بى‏نياز سازد
*
40:83When their messengers went to them with clear proofs, they rejoiced in the knowledge they had inherited, and the very things they ridiculed were the cause of their fall. هنگامى كه رسولانشان دلايل روشنى براى آنان آوردند، به دانشى كه خود داشتند خوشحال بودند (و غير آن را هيچ مى‏شمردند); ولى آنچه را (از عذاب) به تمسخر مى‏گرفتند آنان را فراگرفت
*
40:84But when they saw Our punishment, they said: We believe in God alone and we deny what we used to associate with Him. هنگامى كه عذاب (شديد) ما راديدند گفتند: هم اكنون به خداوند يگانه ايمان آورديم و به معبودهايى كه همتاى او مى‏شمرديم كافر شديم
*
40:85Their belief then could not help them in the least, once they saw our punishment. Such is God's system that has been established to deal with His creatures; the disbelievers are always doomed. اما هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند، ايمانشان براى آنها سودى نداشت!اين سنت خداوند است كه همواره در ميان بندگانش اجرا شده، و آنجا كافران زيانكار شدند
*