Recite This Section
or the whole chapter.
Display Other English Translations
click here Or click here.
Or click here.
Persian and English Translation
click here
or the text.

?? English Translation 02f Persian Translation A
Those who are devoid of knowledge say, 'Why God doesn't speak to us, nor a Sign is shown to us?!' Others before them have uttered similar utterances; their hearts are all alike. We have indeed made clear the Signs for those who have attained inner certainty. 118 افراد نادان میگویند چرا خدا با ما سخن نمى‏گويد يا پیامی بما نشان نمیدهد . پیشینیان هم همانند این گفته ايشان مى‏گفتند ، دلهاشان به هم مى‏ماند . ما نشانه‏ها را براى گروهى كه يقين دارند نيك روشن میگردانيم *
We have indeed sent you [O Prophet] with the truth as a bearer of good news, as well as a warner. You are not accountable for those who are destined for the blazing fire. 119 ما تو را {ای پیامبر} بحق فرستاديم تا بشارتگر و بيم‏ دهنده باشى و تو پاسخگوی کسانی که بسوی دوزخ میشتابند نیستی
Jews and Christians will never be pleased with you, unless you follow their creeds. Say, 'God's guidance is the only true guidance.' Indeed if you follow their desires, despite the knowledge you have received, you will find no ally or supporter to help you against God. 120 هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى‏شوند مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى . بگو بدرستی تنها هدايت‏خداست كه هدايت [واقعى] است و چنانچه پس از علمى كه تو را حاصل شد باز از هوسهاى آنان پيروى كنى در برابر خدا یار و ياورى نخواهى داشت
Those who receive the scripture, and study it as it should be studied, it is they who [truly] believe in it; whereas all who choose to deny its truth -it is they who are the losers! 121 كسانى كه كتاب آسمانى به آنها داده‏ شده (اگر) آن را چنان كه شايسته آن است بخوانند; به آن ايمان مى‏آورند و كسانى كه به آن كافر شوند، زيانكارانند *
O Children of Israel, remember My favor which I bestowed upon you, and that I blessed you more than any other people. 122 اى بنى اسرائيل! نعمت مرا، كه به شما ارزانى داشتم، به ياد آوريد و اینكه من شما را بر دیگران برترى بخشيدم
Beware of the day when no soul will help another , no ransom will be accepted, no intercession will be useful, and there will be no help for you. 123 و بترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى [از عذاب خدا] را از كسى دفع نمى‏كند و نه بدل و بلاگردانى از وى پذيرفته شود و نه او را ميانجيگرى سودمند افتد و نه يارى شوند
Recall that Abraham was put to the test by his Lord, through certain commands, and he fulfilled them. [God] said, 'I am appointing you as a leader for the people.' He said, 'And of my descendants as well?' He said, 'My covenant does not include the evildoers.' (*) 124 و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و وى آن همه را به انجام رسانيد ،[خدا به او] فرمود من تو را پيشواى مردم قرار دادم . [ابراهيم] پرسيد از دودمانم نیز؟ فرمود پيمان من شامل ستمگران [آنها] نمیشود *
And We have rendered the house (the Ka`aba) a focal point for the people, and a safe sanctuary; take the place whereon Abraham once stood as your place of prayer. We command Abraham and Ismail: 'You shall purify My house for those who visit, those who live there, and those who bow and prostrate[in prayer].' 125 و چون خانه [كعبه] را براى مردم محل رجوع و [پناهگاه] امنى قرار داديم [ فرموديم] مقام ابراهيم را پرستشگاهی براى خود نمایيد . و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه :"خانه مرا براى طواف‏كنندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان پاكيزه كنيد"ا
And when Abraham said: 'My Lord, make this a secure land, and provide its people fruitful sustenance . Provide for those who believe in God and the Last Day.' (God) said, 'I will also provide for those who disbelieve; I will let them enjoyfor ashort time, then commit them to the retribution of Hell, and a miserable destiny.' 126 و چون ابراهيم گفت پروردگارا اين [سرزمين] را شهرى امن گردان و مردمش را هر كس از آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان بياورد از فرآورده‏ها روزى بخش ، فرمود ونیزهر كس كفر بورزد ، برای مدت کوتاهی برخوردارش مى‏كنم ، سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش [دوزخ] مى‏كشانم و چه بد سرانجامى است
As Abraham and Ishmael raised the foundations of the shrine, (they prayed): 'O our Lord, accept this from us. You are indeed all-hearing, all-knowing; 127 و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه‏هاى خانه [كعبه] را بالا مى‏بردند ‏گفتند پروردگارا اینرا از ما بپذير كه تو هرآینه بسیار شنواى دانايى *
'Our Lord, make us submitters to You, and from our descendants let there be a community of submitters to You, and show us our way of worship, and accept our repentance, for You alone are the Acceptor of Repentance, Most Merciful'; 128 پروردگارا ما را تسلیم و فرمانبردارخود قرار ده (مسلم) و از نسل ما امتى فرمانبردار خود [پديد آر] و روش نیایش را به ما نشان ده و بر ما ببخشاى كه تويى توبه‏پذير بسیار مهربان
'Our Lord, and raise among them a messenger to convey to them Your revelations, teach them the scripture and wisdom, and purify them. For,You alone are almighty, trule wise.' 129 پروردگارا! و در ميان آنان پیامبری از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد و پاكيزه‏شان كند زيرا كه تنها تو بسیار توانا وحكيمى
Who would forsake the religion of Abraham, except one who fools his own soul? We have indeed chosen him in this world, and in the Hereafter he will be among the righteous. 130 جز افراد سفيه و نادان، چه كسى از آيين ابراهيم ، روى‏گردان خواهد شد؟! ما او را در اين جهان برگزيديم; و او در جهان ديگر، از صالحان است *
When his Lord said to him, 'Submit,' he said, 'I submit to the Lord of the universe.' 131 هنگامى كه پروردگارش به او فرمود : "تسليم شو" گفت : تسليم شدم ام به پروردگار جهانيان
Moreover, Abraham exhorted his children , and so did Jacob: 'O my children, God has granted you the purest faith; do not die except as submitters.' 132 و ابراهيم و يعقوب پسران خود را به همان [آيين] سفارش كردند [و گفتند] : اى قرزندان خداوند براى شما اين دين را برگزيد پس البته نبايد جز مسلمان بميريد
But did you witness Jacob on his death bed; he said to his children, 'What will you worship after I die?' They said, 'We will worship your god; the god of your fathers Abraham, Ishmael, and Isaac; the one god. To Him we are submitters.' 133 ولی وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد شاهد بوديد كه به پسران خود گفت پس از من چه را خواهيد پرستيد گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ، معبودى يگانه را مى‏پرستيم و در برابر او تسليم هستيم
Such is a community from the past. They are responsible for what they earned, and you are responsible for what you earned. You will not be asked about what they did. 134 آن جماعت را روزگار به سر آمد دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست و از آنچه آنان ‏كرده‏اند شما بازخواست نخواهيد شد *
They say, 'You have to be Jewish or Christian, to be guided.' Say, 'We follow the religion of Abraham who turned away from all that is false ( حنیف ) , he never was an idol worshiper.' 135 و [اهل كتاب] گویند يهودى يا مسيحى باشيد تا هدايت‏يابيد بگو نه بلكه [بر] آيين ابراهيم حق‏گرا [هستیم] و وى از مشركان نبود
Say, 'We believe in God, and in what was sent down to us, and in what was sent down to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Patriarchs(Tribes); and in what was given to Moses and Jesus, and all the prophets from their Lord. We make no distinction among any of them. To Him alone we are submitters 136 بگوييد ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به موسى و عيسى داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده ايمان آورده‏ايم ميان هيچ يك از ايشان فرق نمى‏گذاريم و در برابر او تسليم هستيم
So if they believe as you do, then they are guided. But if they turn away, then they are in defiance. God will suffice you against them; He is the All-Hearing, the All-Knowing. 137 پس اگر آنان به آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد ايمان آوردند قطعا هدايت‏شده‏اند ولى اگر روى برتافتند جز اين نيست كه سر ستيز دارند و به زودى خداوند [شر] آنان را از تو كفايت‏خواهد كرد كه او شنواى داناست *
[Say: "Our life takes its] hue from God! And who could give a better hue [to life] than God, [if] we truly worship Him?" 138 اين است نگارگرى الهى و كيست‏خوش‏نگارتر از خدا و ما او را پرستندگانيم
Say, 'Do you argue with us about God, when He is our Lord and your Lord? We are responsible for our deeds, and you are responsible for your deeds. To Him alone we are devoted.' 139 بگو آيا درباره خدا با ما بحث و گفتگو مى‏كنيد با آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست و كردارهاى ما از آن ما و كردارهاى شما از آن شماست و ما براى او اخلاص مى‏ورزيم
Do you say that Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the Patriarchs were Jewish or Christian? Say, 'Do you know better than God? Who is more unjust than one who conceals a testimony he has learned from God? God is never unaware of anything you do.' 140 يا مى‏گوييد ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودى يا نصرانى بوده‏اند بگو آيا شما بهتر مى‏دانيد يا خدا و كيست‏ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست