Recite This Section
and/or the whole chapter.
Display Other English Translations
click here Or click here.
Or click here.
Persian and English Translation;
click here or click the text.

?? English Translation 04a Persian Translation A
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful. 0 .بنام خدای ، هستی بخش بسیار مهربان
O MANKIND! Be conscious of your Sustainer, who has created you of one living entity, and out of it created its mate, and out of the two spread abroad a multitude of men and women. And you shall fear God, the one whom you and your relatives have to answer to. Indeed God is Ever Watchful over you. 001 آهای مردم از پروردگارتان پروا کنید آنکه شمارا از یک نهاد زندگی (نفس) بیافرید و از او جفتش را بیافرید سپس از آمیزش آندو مردان و زنان بیشماری پدید آمد. و از خدا پروا کنید آنکه شما و خویشاوندانتان بدو پاسخگو هستید. همانا خداوند مراقب شما است *
And give to the orphans their possessions, and do not substitute worthless (things of yours) for (their) good (ones), and do not consume their possessions together with your own; this is surely a great crime. 002 و اموال یتیمان را(پس از رسیدن بسن بلوغ) به آنها باز گردانید . اموال آلوده و بد خود را جانشین اموال پاک و خوب آنها مکنید و اموال آنها را بهمراه اموال خود بمصرف مرسانید . همانا این تبهکاری بزرگی است
And if you have reason to fear that you might not act equitably towards orphans, then marry from the women who seem good to you; two, or three, or four: but if you have reason to fear that you might not be able to treat them with equal fairness, then [only] one - or [from among] those whom you rightfully possess. ** This will make it more likely that you will not deviate from the right course. 003 و اگر میترسید که نتوانید با یتیمان به انصاف رفتار کنید پس از زنان آنکه برای شما نیکو است دو، سه یا چهارتا بهمسری برگزینید ولی اگر بیم دارید که نتوانید میان آنها بعدالت رفتار کنید فقط یکی و یا آنچه را مالکید. بدین ترتیب احتمال انحراف شما کمتر است *
-previously as guidance for the people and He revealed the Criterion(to discern the true from the false). Behold, as for those who are bent on denying God's messages - grievous suffering awaits them: for God is almighty, an avenger of evil. 004 قبلا ، راهنمایی برای همه مردم ، و فروفرستاد فرقان را(که باعث افتراق حق و باطل باشد) . همانا برای کسانیکه به آیات خدا کافر شوند عذاب شدیدی است و خداوند پرقدرت و سخت گیر است
Indeed nothing on earth or in the heaven is hidden from God. 005 همانا هیچ چیز در آسمان و زمین بر خداوند پوشیده نیست
He it is who does design you in the wombs as He wills. There is no deity save Him, the Almighty, the Truly Wise. 006 اوکسی است که شما را در زهدان مادر هرجور که بخواهد به تصویر میکشد .خدایی جزاو نیست ،پرقدرت و فرزانه
He is the One who revealed the scripture to you, part of it contains straightforward verses; which are the essence of the book and others are allegorical. allegorical. Consequently, those who have a disease in their hearts follow the allegorical parts, seeking out (what is bound to create) confusion and they seek its final meaning . And no one knows its final meaning except God. Hence, those who possess knowledge say, we believe in it, all of it is from our Lord. And no one takes this to heart except those who possess vision. 007 او کسی است که کتاب را بر تو فروفرستاد ، برخی ازآیه های آن"محکم" که بنیان کتاب است و برخی دیگر "متشابه" ؛ واما کسانیکه دردلشان کجی است به دنبال آیه های متشابهند تا فتنه برپاکنند ، و تأویل (معنای واقعی)آنهارا جستجو میکنند درحالیکه تأویل آنهارا کسی نداند جز خداوند ؛ و دانایان گویند بدان باور داریم که همه از پروردگارمان است . و جز خردمندان کسی متذکر نمیشود *
O our Lord, do not let our heart waver after you have guided us, and grant us mercy from your special place. Indeed you are The Grantor. 008 پروردگارا! دلهای مارا به کژی دچارمکن پس از اینکه مارا هدایت نمودی ، و از طریق ویژه خود بما رحمت عطا فرما که تو بسیار عطاکننده ای
O our Lord, indeed you are Gatherer of the people on the day in which there is no doubt . Surely, God does not break the promise. 009 پروردگارا!همانا تو گردآورنده مردمان هستی برای روزی که در باره آن هیچ شک و بدگمانی نیست . همانا خداوند خلف وعده(پیمان شکنی) نمیکند *
Surely those who disbelieve, their money and their children will in the least avail them against God. And they will be fuel for the fire- 010 همانا کسانی که کافر شدند نه اموالشان و نه اولادشان آنها را از خداوند بی نیاز نمیکند و هم اینانند گیرانه آتش
-like the people of Pharaoh and those before them. They disbelieved in Our Signs; consequently, God punished them for their sins. And God is strict in enforcing retribution. 011 همانند فرعونیان و کسانی پیش از آنها که آیات مارا تکذیب کردند. پس خداوند آنها را به گناهانشان گرفت و خداوند سخت کیفردهنده است
Say to those who disbelieved that they shall be overcome and gathered unto hell . And what a miserable abode. 012 بدانان که کاقرشدند بگو:بزودی شکست میخورید وبسوی دوزخ رهسپار میگردید که چه بد بستر وجایگاهی است
Indeed there was a sign in the two armies when they met. One army was fighting in the cause of God, while the other denying Him; with their own eyes [the former] saw the others as twice their own number(while they were 3-4 times). And God helps with His victory whomever He wills. Indeed, in this, there is a lesson for those who possess vision. 013 هرآینه برای شما نشانه ای بود آنگاه که دو گروه به نبرد پرداختند(جنگ بدر) - اولی در راه خدا میجنگید و دیگری کافر بود . (گروه اول) با چشم خود دیدند که گروه دشمن دوبرابرآنهااست (درحالیکه چند برابر بودند) و لذا پیروز شدند. و خداوند هرکه را بخواهد با یاری خود پیروز میکند . همانا در این ،عبرتی است برای صاحبان بینش *
Adorned for the people is the enjoyment of worldly desires through women and offsprings, and piles upon piles of gold and silver and horses, livestock and crops. All these may be enjoyed in the life of this world - but at God there exists the best abode. 014 برای مردم دوست داشتن شهوت برای زن و فرزند آراسته شده و نیز انبوهی از زر و سیم ، اسبان و چارپایان و کشتزارها . اینها بهره زندگی دنیااست در حالیکه نزد خدااست بهترین سرانجام
Say, shall I inform you of something better than these? For those who are reverent, at their Lord, there are gardens with flowing streams beneath them, they are to dwell therein eternally with pure spouses and approval from God. And God sees all that is in [the hearts of] His servants . 015 بگو: آیا شمارا به بهتر از اینها آگاه سازم؟ برای پارسایان نزد پروردگارشان باغهایی است با رودهای روان ، در آن جاویدانند با همسرانی پاکیزه و با خوشنودی خدا. وخداوند به بندگانش بینااست *
Those who say: O our Lord!, we believe, therefore, forgive our sins and keep us safe from suffering through the Fire 016 آنان گویند: پرودگارا ! ما ایمان آورد یم پس گناهان ما را بیامرز و ما را از آتش دوزخ دور نگهدار
Those who are patient in adversity, and true to their word, and truly devout, and who spend [in God's way], and pray for forgiveness at dawn (from their innermost hearts). 017 آنها هستند: شکیبا یان ،راستگویان ، فروتنان ، کسانیکه انفاق میکنند و سحرگاهان(و از ته دل) آمرزش می طلبند
God bear witness - and [so do] the angels and those possess knowledge - that there is no diety but Him, the Upholder of Equity: there is no deity save Him, the Almighty, the All Wise. 018 خداوند گواهی میدهد ، همراه با فرشتگان و دانایان ، که خدایی نیست بجز الله ؛ برپادارنده عدل . خدایی نیست جز او ، توانای بسیار فرزانه
Indeed, the only religion in the sight of God is self-surrender to Him. And those who have received the scripture did not dispute, except after the knowledge came to them, due to jealousy on their part. As for those who denies the truth of God's messages , behold, God is quick in reckoning. 019 همانا دین نزد خدا اسلام (تسلیم در برابر حق) است . و اهل کتاب اختلاف نکردند مگر پس از آنکه دانش یافتند ، از روی حسد و ستم میان خود . وهرکس به آیات الهی کفران ورزد هرآینه خداوند سریع الحساب است *
Therefore, if they argue with you, then say, I submit myself to God and so do those who follow me. Moreover, say to those who received the scripture as well as the laymen, will you submit? If they submit, they are on the right path, and if they turn away, then indeed your only responsibility is to deliver the message. God is All Seer of the worshipers. 020 واگر با تو مجادله کنند بگو : من خودرا بخدا میسپارم ونیز آنها که پیرو منند . و به دریافت کنندگان کتب آسمانی و مردم عوام بگو :آیا تسلیم [حق] میشوید؟ اگر بشوید هرآینه هدایت مییابید و اگر روی برتابند همانا بر تو فقط رساندن پیام است . و خداوند بر [اعمال] بندگانش بسیاربینا است
Surely those who deny God’s messages and kill the prophets against all rights, and murder those people who advocate justice, then, give them the news of a most painful punishment. 021 همانا کسانیکه به آیات خدا کفر میورزند و پیامبران خدا را بناحق میکشند و مردمی را که به قسط و برابری سفارش میکنند بقتل میرسانند ،آنها را به عذابی دردناک مژده بده *
These are the ones who wasted their acts in this world as well as in the Hereafter and there are no helpers for them. 022 اینهایند کسانیکه کار و کردارشان در این جهان و در سرای دیگر پوچ شده و آنهارا یار و یاوری نیست
How about those who received their share of revelation, and were invited to God’s scripture to judge amongst them; yet some of them turned away in aversion? 023 چگونه است که آنها که بهره ای از کتاب آسمانی دارند چون بسوی کتاب خدا دعوت میشوند تا میان آنها داوری کند در حال اعراض روی بر میگردانند؟
This is because they claim " Fire will not touch us except for a few days". So they were deceived by their religion and what they used to fabricate. 024 دلیلش اینست که میگویند "مابا آتش جز چند روزی تماس نداریم"، و به دینشان و آنچه را که ساخته و پرداخته اند مغرورند *
How then [will they feel] when We gather them on the day wherein there is no doubt and every soul is repaid in fuul for what he has earned, and no one shall suffer any injustice. 025 پس چگونه[ خواهند بود]، آنگاه که همه را جمع کنیم در روزیکه درآن شکی نیست و هرکس آنچه را کسب کرده تماما دریافت کند بدون هیچ ستمی
Say, O God, Possessor of all dominion, You give dominion to whomever You will, and take away dominion from whomever You will, and You grant honor to whomever You will and bring lowly to whomever You will. Goodness is in Your Hand. And indeed You are All Powerful over all things. 026 بگو: خدایا ، تو فرمانده هر فرمانی ، بهرکس بخواهی فرمانروایی دهی وهرکسرا بخواهی از فرماندهی بیندازی. آنکه را بخواهی عزت دهی و آنکه را بخواهی به ذلت افکنی .همه خوبیها بدست توست وتو بر هرچیزی توانایی
You cause the night to pass into the day, and You cause the day to pass into the night. And You bring the living out of the dead and bring the dead out of the living. Surely You provide for whomever You will beyond all limits. 027 تو شب را بروز و روز را بشب آوری ، تو زندگی را از مرگ و مرگ را پس از زندگی باعث شوی و تو بهرکس که بخواهی بیحساب روزی دهی
The believers should not take those who deny the truth as allies in preference to the believers. And whoever does this cuts himself off from God in everything. Exempted is the one who fears persecution. But God warns you to beware of Him: for with God is all journeys' end 028 مؤمنان دردوستی کافرانرا بر مؤمنان ترجیح ندهند - و اگر چنین کنند از خدا بریده اند - مگرآنکه ازآنهاهمی بترسند . خدا شمارا بخود هشدار میدهد که سرانجام همه امور بدو بازمیگردد *
Say, if you conceal what is in your heart or bring it into the open, God knows it. He knows all that is in the heavens and all that is on earth. And God is All Powerful over all things. 029 بگو: اگر آنچه را در دل دارید پنهان کنید و یا ظاهر سازید خدا آنرا میداند. خدا هرچه در آسمانها و زمین است میداند و خداوند بر هرچیزی توانااست
The day when every soul finds himself faced with all the good that he has done, and with all the evil that he has done, one will wish that there were a long span of time between himself and that [Day]. God warns you to beware of Him. And God is All Compassionate towards the worshipers. 030 در آنروز، هرکس هرکار نیکی کرده آنرا حاضر می بیند و نیز هر کار بدی، و دوست دارد میان او و آن، زمان زیادی فاصله میبود! خدا شمارا بخود هشدار میدهد و خداوند به بندگانش بسیار مهربان است
Say [O Prophet]: " if you love God then obey me, God will love you and forgive your sins. And God is All Forgiving, All Merciful." 031 بگو [ای پیغمبر]: اگر خدا را دوست دارید مرا پیروی کنید. خداوند شمارا دوست دارد و از گناهان شما درمیگذرد که وی بسیار آمرزنده و بخشنده است *
Say: obey God and the messenger. If you turn away, God ,indeed,does not love those who deny the truth. 032 بگو: خدارا اطاعت کنید وفرستاده اش را ، و اگر روی برتابید همانا خداوند کافران را دوست ندارد ،
Indeed God chose Adam, Noah and the family of Abraham and the Amramites over all the people- 033 همانا خداوند آدم، نوح، خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر همه برتری داد
-generation after generation.And God is all-hearing, all-knowing 034 وفرزندان آنها را، برخی از برخی دیگر. و خداوند بسیار شنوا و دانااست
When a woman of [the House of] Emran said:" my Lord, indeed I have dedicated to You what is in my womb, to be devoted to your service, accept it from me. Indeed you are All Hearing, All Knowing. 035 آنگاه که زنی از آل عمران گفت: خدای من! همانا آنچه در رحم دارم برای خدمت بتو وقف میکنم، آنرا بپذیر که تو بسیار شنوا و دانایی