To recite this section in
Arabic (+Translations)
or Persian
To Display Other Translations
click here and here or click here.
Persian translation by:
Fuladvand or A. Bazargan or by me?? English Translation 72 Persian Translation A
In the name of God, Most Gracious, Most Merciful. 0 .بنام ایزد بخشایشگر مهربان
Say, [O Muhammad], "It has been revealed to me that a group of the jinn listened and said, 'Indeed, we have heard an amazing Qur'an. 1 بگو به من وحى شده كه تنى چند از جنيان گوش فرا داشتند و گفتند راستى ما قرآنى شگفت‏آور شنيديم *
It guides to the right course, and we have believed in it. And we will never associate with our Lord anyone. 2 كه به راه راست هدايت مى‏كند پس به آن ايمان آورده ايم و هرگز كسى را شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد
And [it teaches] that exalted is the nobleness of our Lord; He has not taken a wife or a son 3 و اينكه او ، پروردگار بزرگ ما همسر و فرزندى اختيار نكرده است
And that our foolish one has been saying about Allah an excessive transgression. 4 و [شگفت] آنكه كم خرد ما در باره خدا سخنانى ياوه مى‏سرايد
And we had thought that mankind and the jinn would never speak about Allah a lie. 5 و اینکه ما گمان می‌کردیم که انس و جنّ هرگز بر خدا دروغ نمی‌بندند
And there were men from mankind who sought refuge in men from the jinn , so they [only] increased them in burden. 6 و اینکه مردمانی از انس به مردمانی از جنّ (ناشناخته ها) پناه همی ‌بردند پس بر گمراهی آنها همى‏افزودند *
And they had thought, as you thought, that Allah would never send anyone [as a messenger]. 7 و اینکه آنها گمان کردند -همان‌گونه که شما گمان می‌کردید- که خداوند هرگز کسی را (به نبوّت )مبعوث نمی‌کند
And we have sought [to reach] the heaven but found it filled with powerful guards and burning flames. 8 و ما به آسمان برخورديم و آن را پر از نگهبانان توانا و تيرهاى شهاب يافتيم
And we used to sit therein in positions for hearing, but whoever listens now will find a burning flame lying in wait for him. 9 و اینکه ما براى شنيدن به كمين مى‏نشستيم [اما] اكنون هر كه بخواهد به گوش باشد تير شهابى در كمين خود مى‏يابد
And we do not know [therefore] whether evil is intended for those on earth or whether their Lord intends for them a right course. 10 و ما [درست] نمى‏دانيم كه آيا براى كسانى كه در زمينند بدى خواسته شده يا پروردگارشان برايشان هدايت‏خواسته است
And among us are the righteous, and among us are [others] not so; we were [of] divided ways. 11 و از ميان ما برخى نیک هستند و برخى غير آن و ما فرقه‏هايى گوناگونيم
And we have become certain that we will never cause failure to Allah upon earth, nor can we escape Him by flight. 12 و ما مى‏دانيم كه هرگز نمى‏توانيم در زمين خداى را به ستوه آوريم و هرگز او را با گريز [خود] درمانده نتوانيم كرد *
And when we heard the guidance, we believed in it. And whoever believes in his Lord will not fear deprivation or burden. 13 و ما چون هدايت را شنيديم بدان گرويديم پس كسى كه به پروردگار خود ايمان آورد از كمى و سختى بيم ندارد
And among us are Muslims [in submission to Allah ], and among us are the unjust. And whoever has become Muslim - those have sought out the right course. 14 و از ميان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند پس كسانى كه فرمانبردارند براه رشد روند
But as for the unjust, they will be, for Hell, firewood.' 15 ولى منحرفان آتشگیره و هیزم دوزخند
And [ Allah revealed] that if they had remained straight on the way, We would have given them abundant provision 16 و اگر در راه (توحید) پايدارى ورزند قطعا آب فراوانى بديشان بنوشانيم
So We might test them therein. And whoever turns away from the remembrance of his Lord He will put into arduous punishment. 17 تا در اين باره آنان را بيازماييم و هر كس از ياد پروردگار خود دل بگرداند وى را در قيد عذابى [روز]افزون درآورد
And [He revealed] that the masjids are for Allah , so do not invoke with Allah anyone. 18 و مساجد ويژه خداست پس هيچ كس را با خدا مخوانيد *
And that when the Servant of Allah stood up supplicating Him, they almost became about him a compacted mass." 19 و اينكه چون بنده خدا برخاست تا او را بخواند چيزى نمانده بود كه بر سر وى فرو افتند
Say, [O Muhammad], "I only invoke my Lord and do not associate with Him anyone." 20 بگو همانا من تنها پروردگارم را مى‏خوانم و هیچكس را با او شريك نمى‏گردانم
Say, "Indeed, I do not possess for you [the power of] harm or right direction." 21 بگو من براى شما اختيار زيان و رشدی را ندارم
Say, "Indeed, there will never protect me from Allah anyone [if I should disobey], nor will I find in other than Him a refuge. 22 بگو هرگز كسى مرا در برابر خدا پناه نمى‏دهد و هرگز پناهگاهى غير از او نمى‏يابم
But [I have for you] only notification from Allah , and His messages." And whoever disobeys Allah and His Messenger - then indeed, for him is the fire of Hell; they will abide therein forever. 23 وظيفه من تنها ابلاغى از خدا و [رساندن] پيامهاى اوست و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعا آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند
[The disbelievers continue] until, when they see that which they are promised, then they will know who is weaker in helpers and less in number. 24 تا آنچه را وعده داده مى‏شوند ببينند آنگاه دريابند كه ياور چه كسى ضعيف‏تر و كدام يك شماره‏اش كمتر است *
Say, "I do not know if what you are promised is near or if my Lord will grant for it a [long] period." 25 بگو نمى‏دانم آنچه را كه وعده داده شده‏ايد نزديك است‏ يا پروردگارم براى آن زمانى نهاده است
[He is] Knower of the unseen, and He does not disclose His [knowledge of the] unseen to anyone 26 او داناى نهان است و كسى را بر غيب خود آگاه نمى‏كند
Except whom He has approved of messengers, and indeed, He sends before each messenger and behind him observers 27 جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد پس بر او از پيش رو و از پشت‏سر مراقبانى بر خواهد گماشت
That he may know that they have conveyed the messages of their Lord; and He has encompassed whatever is with them and has enumerated all things in number. 28 تا معلوم بدارد كه پيامهاى پروردگار خود را رسانيده‏اند و [خدا] بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و هر چيزى را به عدد شماره كرده است